Conversion Rate Optimization คืออะไร?

Conversion Rate Optimization หรือเรียกย่อๆ ว่า CRO คือการปรับปรุง Conversion Rate ให้ดีขึ้น ในการทำ CRO ในเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มการแปลง คนเข้าเว็บไซต์ ไปเป็น ผู้ทำกระทำบางอย่างให้ เช่น ผู้ซื้อสินค้า, ผู้ลงทะเบียน, ผู้ขอตัวอย่างสินค้า หรือ เป็นแค่ผู้เข้ามาอ่านเนื้อหาตามจำนวนหน้าที่เราต้องการ ตัวอย่าง

Read More »

Conversion คืออะไร มีประโยชน์สำหรับการตลาดออนไลน์อย่างไร

Conversion คือ “ผลลัพธ์”ที่ได้จากการแปลงจากสิ่งหนึ่งมาสู่อีกสิ่งหนึ่ง โดย Conversion เป็นหนึ่งใน Metrics ที่ใช้ในการวัดผล สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ โดย Conversion จะใช้วัดผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นเป้าหมายหลักของการทำการตลาดออนไลน์ เช่น การสั่งซื้อ, การกรอกฟอร์ม, การจอง หรือบางครั้งอาจจะเป็นแค่

Read More »

Qualitative Data และ Quantitative Data คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ข้อมูลที่ได้จาก “การรวบรวมข้อมูล” ไม่ว่าจากการใช้เครื่องมือหรือวิธิการใดๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น Qualitative Data และ Quantitative Data โดย Qualitative Data เป็นข้อมูลประเภทบรรยายจากสิ่งที่คนพูด(คำพูดหรือตัวหนังสือ) โดย Quantitative Data เป็นข้อมูลประเภทตัวเลข โดยความแตกต่างแต่เกื้อหนุนกันของประเภทข้อมูล 2 ตัวนี้

Read More »

Hypothesis คืออะไร ในการทดสอบทางการตลาดออนไลน์

Hypothesis หรือ สมมุติฐาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำงานให้เดินไปข้างหน้า ถึงแม้ผลการทดสอบนั้นจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยถ้าเราสามารถสร้างความเป็นไปได้ในการสร้าง Hypothesis ได้มากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ ที่จะได้รับผลลัพธ์

Read More »

ทำประกันให้กับการตัดสินใจทางธุรกิจด้วย Experimentation

สำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว เมื่อลงทุนลงแรงทำธุรกิจก็คาดหวังที่จะได้เห็นกำไรที่เติบโตขึ้นในทุกๆ ปี แต่การทำธุรกิจไม่เหมือนกับการเล่นหวย ที่สามารถลงเงินทีเดียวแล้วสามารรู้ผลได้ในเวลาไม่นานแต่การทำธุรกิจจะต้องผ่านการตัดสินใจการดำเนินงานบางอย่างอยู่ตลอดเวลา และการมีผลกำไรในตอนท้าย

Read More »

ความแตกต่างระหว่าง KPI กับ Metric

KPI และ Metric มีความแตกต่างกันในการใช้งาน ถึงแม้ในหลายๆ ครั้งจะถูกเรียกเหมือนกันว่า “ตัววัดผล” ก็ตาม ซึ่งถ้าไม่เข้าใจความแตกต่างของ KPI กับ Metric ก็อาจจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และส่งผลให้การทำ Digital Marketing ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

Read More »

การตั้งเป้าหมายการทำ Digital Marketing ด้วย SMART

เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำ Digital Marketing เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักประสาทวิทยาแล้ว การตั้งเป้าหมายนั้นจะต้อง”ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป” ซึ่งจะทำให้เกิดความท้าทายในระดับที่พอดี ไม่เครียดจนเกินไปและไม่น่าเบื่อจนเกินไป และการตั้งเป้าหมายนั้นจะต้อง”มีกรอบเวลา” เพื่อให้สมองเกิดสมาธิ

Read More »

KPI คืออะไร ใช้อย่างไร เพื่ออะไร

KPI คือ ระบบการวัดผลการปฎิบัติงานรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้วัดความสำเร็จของการปฎิบัติงานขององค์กรหรือบริษัท ไล่ลงไปตั้งแต่ หน่วยงาน แผนก จนไปถึงรายบุคคล และถ้าว่ากันตามความหมายตามตัวอักษรของ KPI ที่ย่อมาจาก Key Performance Indicators ก็น่าจะแปลเป็นไทยได้ว่า “ตัวชี้วัดผลการทำงานหลัก” ซึ่งก็หมายความว่า การตั้งตัวชี้วัดนี้จะต้องตั้งเฉพาะงานหลัก

Read More »

การวัดผลคืออะไร มาทำความเข้าใจพื้นฐานกัน

การวัดผลคือ การให้ค่าในเชิงปริมาณต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การวัดขนาดทีวีสี(จับต้องได้), การวัดความพึงพอใจลูกค้า(จับต้องไม่ได้) โดยประโยชน์ของการวัดผลก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นำตัวเลขที่ได้จากการวัดผล ไป”เปรียบเทียบ”กับตัวเลขเป้าหมายที่เราต้องการ

Read More »
Scroll to Top