Metrics และ Dimensions คืออะไรใน Google Analytics

การเข้าใจว่าอะไรคือ Metrics และ Dimensions ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็น ในการอ่านรีพอร์ตใน Google Analytics เพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาแสดงล้วนจะเกี่ยวข้องกับ Metrics และ Dimensions ทั้งนั้น ในการใช้งานจริง การแยกว่าอะไรคือ Metrics และ Dimensions ก็ไม่ได้ยากอะไรครับ