GA4

Metrics และ Dimensions คืออะไรใน Google Analytics

การเข้าใจว่าอะไรคือ Metrics และ Dimensions ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็น ในการอ่านรีพอร์ตใน Google Analytics เพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาแสดงล้วนจะเกี่ยวข้องกับ Metrics และ Dimensions ทั้งนั้น ในการใช้งานจริง การแยกว่าอะไรคือ Metrics และ Dimensions ก็ไม่ได้ยากอะไรครับ

วิธีติดตั้ง Google Analytics สำหรับมือใหม่ (อัพเดท 2022)

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับการใช้ดูสถิติต่างๆ ของคนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้ตัดสินใจการทำการตลาดออนไลน์ หรือการตัดสินใจเรื่องของธุรกิจ และที่สำคัญไปกว่านั้น Google Analytics ใช้เป็นเครื่องมือ”วัดผล”ให้กับเว็บไซต์ เพื่อดูว่าเว็บไซต์มีสามารถช่วยให้ธุรกิจ

Scroll to Top