KPI คืออะไร ใช้อย่างไร เพื่ออะไร

KPI คือ ระบบการวัดผลการปฎิบัติงานรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้วัดความสำเร็จของการปฎิบัติงานขององค์กรหรือบริษัท ไล่ลงไปตั้งแต่ หน่วยงาน แผนก จนไปถึงรายบุคคล และถ้าว่ากันตามความหมายตามตัวอักษรของ KPI ที่ย่อมาจาก Key Performance Indicators ก็น่าจะแปลเป็นไทยได้ว่า “ตัวชี้วัดผลการทำงานหลัก” ซึ่งก็หมายความว่า การตั้งตัวชี้วัดนี้จะต้องตั้งเฉพาะงานหลัก