การวัดผลคืออะไร มาทำความเข้าใจพื้นฐานกัน

การวัดผลคือ การให้ค่าในเชิงปริมาณต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การวัดขนาดทีวีสี(จับต้องได้), การวัดความพึงพอใจลูกค้า(จับต้องไม่ได้) โดยประโยชน์ของการวัดผลก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นำตัวเลขที่ได้จากการวัดผล ไป”เปรียบเทียบ”กับตัวเลขเป้าหมายที่เราต้องการ