Sale Funnel

เพิ่มโอกาสการขายออนไลน์ด้วยการวิเคราะห์ Sale Funnel

และหลังจากที่ได้พูดถึงไปแล้วว่า Sale Funnel คืออะไร ต่อไปก็คือการนำ Sale Funnel มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาพัฒนาการทำการตลาดให้ดียิ่งขึ้น เราจะเห็นได้ว่า Sale Funnel เป็นการอธิบายให้เห็นภาพว่า กว่าที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าเรา เราจะต้อง”พา”ลูกค้า เริ่มต้นจากจุดไหน

Sale Funnel กระบวนการซื้อของลูกค้า ที่คนขายออนไลน์ต้องเข้าใจ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การขายออนไลน์ เป็นในหนึ่งอาชีพ ที่เรามักจะได้ยินบ่อยมากขึ้น ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้ว ในการหารายได้เสริม หรือการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อาจด้วยเพราะ เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายมากขึ้น

Scroll to Top